เที่ยวสิงคโปร์

แนะนำสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูลระบบของสถานศึกษา

1. บริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านปากพรุ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีครูจำนวน 10 คน  พนักงานบริการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักเรียน 133  คน
        จุดเด่น
-       มีสภาพแวดล้อมดี  การคมนาคมสะดวกตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
-       มีบุคลกรเพียงพอ  มีความรู้ ความสามารถ
-       มีงบประมาณเพียงพอ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
-       มีการเรียนระบบไกลกังวล
       จุดด้อย
-      การจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้การทำงานล่าช้า
-       ขาดการประสานงานกันของแต่ละงาน
      โอกาสที่จะพัฒนา
-     จัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ
-     มีการติดต่อประสานงานกันให้มากขึ้นในแต่ละงาน
2.  สภาพข้อมูลสถานศึกษา
                -   มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากหน่วยเหนือ  เช่น  SMISS , M –BEC , B- OBEC  และเป็นเอกสารที่สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่สมบูรณ์
                -  ถ้าจะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบัน  จะต้องมีข้อมูลทุกอย่างครบ  เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้สะดวก  โดยจัดเก็บในรูปแบบเอกสารให้สมบูรณ์ และจัดทำเว็บไซด์ของโรงเรียนหรือสร้างบล็อกของโรงเรียน
3. คิดระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                โรงเรียนควรจะมีบล็อกและเว็บไซด์ของโรงเรียนที่เป็นระบบและใช้งานได้ตลอดเวลา  เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่3 การเขียนโปรแกรม spss for window

การเรียกใช้โปรแกรม SPSS version 11.5
1. คลิก Start > All programs > SPSS for Windows > SPSS 11.5 for Windows
2.เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะเจอหน้าต่าง 2 หน้าต่าง คือ Data View และ Variable View
Data View เป็นส่วนที่กำหนดค่าของตัวแปรในแต่ละชุด
Variable View เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติของตัวแปร
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาไปที่ view ไปที่ front
4.การกำหนดค่าตัวแปร Variable View
4.1 ช่องเซลล์ name พิมพ์ชื่อ ตัวแปรแรก ก็คือ เพศ ส่วนช่องเซลล์ต่อมาพิมพ์ข้อคำถามตามแบบสอบถามที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนข้อในแต่ละข้อ เช่นข้อที่ 1 แทน a1 ข้อที่ 2 แทน a2 ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้าย
4.2 ช่องเซลล์ width ให้ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
4.3 ช่องเซลล์ decimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการส่วนใหญ่ที่ใช้ ทศนิยมต้องเป็น 0
4.4 ช่องเซลล์ value ให้ระบุค่าของตัวแปรโดยใช้ตัวเลขแทน เช่น เพศมีอยู่ 2 เพศ ให้ 1 แทน เพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง ส่วนข้อคำถามให้ระบุตามค่าที่ได้กำหนดไว้ในแบบสอบถาม คือ 1 แทน น้อยที่สุด 2 แทน น้อย 3 แทน ปานกลาง 4 แทน มาก และ 5 แทน มากที่สุด เพื่อง่ายในการคีย์ข้อมูลลงไปวิเคราะห์
5.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด (20 ชุด) โดยที่ข้อมูลที่คีย์ลงไปนั้นตัวเลขที่ใส่ลงไปต้องเป็นเลข 1-5 เท่านั้น ถ้ามีตัวเลขอื่นแสดงว่าคีย์ลงไปผิด จะต้องคีย์ลงไปใหม่เพราะตอนเรากำหนดค่าตัวแปรนั้นเรากำหนดตัวเลขเป็น 1-5 เท่านั้น
6.เมื่อคีย์ข้อมูลลงไปครบทุกฉบับแล้ว ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
-เลือก transform compute หาคำว่า sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok เป็นการวิเคราะห์ผลรวม ของข้อคำถามในแต่ละด้าน ตัว/4 คือมีกี่ด้านก็หารจำนวนด้านเข้าไป
-เลือก analyze ที่ด้านบนไปที่ descriptive statistic ไปที่ frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2,...d3แล้วคลิก ok จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปความถี่ ค่าเฉลี่ย
-เลือก analyze ไปที่ descriptive statistic ไปที่ descriptive statistic จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปของ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
-การบันทึกแฟ้มข้อมูล เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเก็บไว้ใช้ โดยเลือก เมนู File เลือก Save as เลือก Drive ที่ต้องการ แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล คลืก OK โปรแกรมจะบันทึก ไฟล์ ซึ่งมีนามสกุล .sav ให้โดยอัตโนมัติ
7.ปิดโปรแกรม