เที่ยวสิงคโปร์

แนะนำสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูลระบบของสถานศึกษา

1. บริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านปากพรุ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีครูจำนวน 10 คน  พนักงานบริการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักเรียน 133  คน
        จุดเด่น
-       มีสภาพแวดล้อมดี  การคมนาคมสะดวกตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
-       มีบุคลกรเพียงพอ  มีความรู้ ความสามารถ
-       มีงบประมาณเพียงพอ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
-       มีการเรียนระบบไกลกังวล
       จุดด้อย
-      การจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้การทำงานล่าช้า
-       ขาดการประสานงานกันของแต่ละงาน
      โอกาสที่จะพัฒนา
-     จัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ
-     มีการติดต่อประสานงานกันให้มากขึ้นในแต่ละงาน
2.  สภาพข้อมูลสถานศึกษา
                -   มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากหน่วยเหนือ  เช่น  SMISS , M –BEC , B- OBEC  และเป็นเอกสารที่สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่สมบูรณ์
                -  ถ้าจะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบัน  จะต้องมีข้อมูลทุกอย่างครบ  เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้สะดวก  โดยจัดเก็บในรูปแบบเอกสารให้สมบูรณ์ และจัดทำเว็บไซด์ของโรงเรียนหรือสร้างบล็อกของโรงเรียน
3. คิดระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                โรงเรียนควรจะมีบล็อกและเว็บไซด์ของโรงเรียนที่เป็นระบบและใช้งานได้ตลอดเวลา  เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

1 ความคิดเห็น: