เที่ยวสิงคโปร์

แนะนำสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูลระบบของสถานศึกษา

1. บริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านปากพรุ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีครูจำนวน 10 คน  พนักงานบริการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักเรียน 133  คน
        จุดเด่น
-       มีสภาพแวดล้อมดี  การคมนาคมสะดวกตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
-       มีบุคลกรเพียงพอ  มีความรู้ ความสามารถ
-       มีงบประมาณเพียงพอ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
-       มีการเรียนระบบไกลกังวล
       จุดด้อย
-      การจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้การทำงานล่าช้า
-       ขาดการประสานงานกันของแต่ละงาน
      โอกาสที่จะพัฒนา
-     จัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ
-     มีการติดต่อประสานงานกันให้มากขึ้นในแต่ละงาน
2.  สภาพข้อมูลสถานศึกษา
                -   มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากหน่วยเหนือ  เช่น  SMISS , M –BEC , B- OBEC  และเป็นเอกสารที่สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่สมบูรณ์
                -  ถ้าจะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบัน  จะต้องมีข้อมูลทุกอย่างครบ  เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้สะดวก  โดยจัดเก็บในรูปแบบเอกสารให้สมบูรณ์ และจัดทำเว็บไซด์ของโรงเรียนหรือสร้างบล็อกของโรงเรียน
3. คิดระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                โรงเรียนควรจะมีบล็อกและเว็บไซด์ของโรงเรียนที่เป็นระบบและใช้งานได้ตลอดเวลา  เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่3 การเขียนโปรแกรม spss for window

การเรียกใช้โปรแกรม SPSS version 11.5
1. คลิก Start > All programs > SPSS for Windows > SPSS 11.5 for Windows
2.เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะเจอหน้าต่าง 2 หน้าต่าง คือ Data View และ Variable View
Data View เป็นส่วนที่กำหนดค่าของตัวแปรในแต่ละชุด
Variable View เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติของตัวแปร
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาไปที่ view ไปที่ front
4.การกำหนดค่าตัวแปร Variable View
4.1 ช่องเซลล์ name พิมพ์ชื่อ ตัวแปรแรก ก็คือ เพศ ส่วนช่องเซลล์ต่อมาพิมพ์ข้อคำถามตามแบบสอบถามที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนข้อในแต่ละข้อ เช่นข้อที่ 1 แทน a1 ข้อที่ 2 แทน a2 ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้าย
4.2 ช่องเซลล์ width ให้ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
4.3 ช่องเซลล์ decimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการส่วนใหญ่ที่ใช้ ทศนิยมต้องเป็น 0
4.4 ช่องเซลล์ value ให้ระบุค่าของตัวแปรโดยใช้ตัวเลขแทน เช่น เพศมีอยู่ 2 เพศ ให้ 1 แทน เพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง ส่วนข้อคำถามให้ระบุตามค่าที่ได้กำหนดไว้ในแบบสอบถาม คือ 1 แทน น้อยที่สุด 2 แทน น้อย 3 แทน ปานกลาง 4 แทน มาก และ 5 แทน มากที่สุด เพื่อง่ายในการคีย์ข้อมูลลงไปวิเคราะห์
5.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด (20 ชุด) โดยที่ข้อมูลที่คีย์ลงไปนั้นตัวเลขที่ใส่ลงไปต้องเป็นเลข 1-5 เท่านั้น ถ้ามีตัวเลขอื่นแสดงว่าคีย์ลงไปผิด จะต้องคีย์ลงไปใหม่เพราะตอนเรากำหนดค่าตัวแปรนั้นเรากำหนดตัวเลขเป็น 1-5 เท่านั้น
6.เมื่อคีย์ข้อมูลลงไปครบทุกฉบับแล้ว ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
-เลือก transform compute หาคำว่า sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok เป็นการวิเคราะห์ผลรวม ของข้อคำถามในแต่ละด้าน ตัว/4 คือมีกี่ด้านก็หารจำนวนด้านเข้าไป
-เลือก analyze ที่ด้านบนไปที่ descriptive statistic ไปที่ frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2,...d3แล้วคลิก ok จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปความถี่ ค่าเฉลี่ย
-เลือก analyze ไปที่ descriptive statistic ไปที่ descriptive statistic จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปของ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
-การบันทึกแฟ้มข้อมูล เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเก็บไว้ใช้ โดยเลือก เมนู File เลือก Save as เลือก Drive ที่ต้องการ แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล คลืก OK โปรแกรมจะบันทึก ไฟล์ ซึ่งมีนามสกุล .sav ให้โดยอัตโนมัติ
7.ปิดโปรแกรม

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ นางสาววันวดี กู้เมือง
ชื่อเล่น วัน
วันเดือนปีเกิด 19 เมษายน 2520
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1หมู่ที่ 5 ถ.เทศประชา ต.หินตก
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
ประวัติการศึกษา ระดับมัธยม ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาชีพ ครู
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านปากพรุ
ตำบลบางนบ อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
E-mail wanm@hotmail.co.th