เที่ยวสิงคโปร์

แนะนำสถานศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการทำบล็อก

จากการที่ดิฉันได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก   ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์มากๆเพราะจะนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร ทำให้เราสามารถบันทึกเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร  ที่เราต้องการเผยแพร่ ถ่ายทอด  ให้ผู้อื่นรับทราบลงในบล็อกได้อย่างหลากหลาย ทำให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน  ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย  ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อดี ของการทำบล็อก     1. สร้างง่ายไม่เสียเงิน แม้มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์น้อยก็สามารถทำได้
     2. ใช้งานได้สะดวก  น่าสนใจ มีความหลากหลาย ดี
     3. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกถ่ยทอดกันได้
     4.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย สามารถค้นหาได้ง่าย ตรงประเด็น
     5.ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการ
  ข้อเสีย ของการทำบล็อก
  1.เจ้าของบล็อกมีอิสระในการนำเสนอบทความ ต้องระมัดระวัง รอบคอบในการโพสต์ข้อความต่างๆ
2. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก อาจมีความน่าเชื่อถือน้อย เพราะเจ้าของมีอิสระในการโพสต์ข้อความ
                     สำหรับตัวข้าพเจ้ามีความสุขมากกับการได้ฝึกทำบล็อก ได้รับความรู้และเทคนิคความรู้จากอาจารย์ผู้สอนมากมาย เมื่อนำไปฝึกฝนต่อยอดก็ทำให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจว่าเราก็สามารถทำได้ถึงแม้นว่าจะไม่ค่อยสวย ไม่มีการใช้เทคนิคขั้นสูงนวัตกรรม ข่าวสารด้านการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น